За участие в обществената поръчка са подадени оферти от следните кандидати:

1. "Метропол 2006” ООД - Зверино, която кандидатства за обособена позиция 1;

2. "Маестрия 07” ЕООД - Роман - за обособена позиция 4;

3. "ЛКС" ООД - Мездра - за обособени позиции 2, 3, 4, 5, 6 и 7;

4. Земеделски производител Венцислав Иванов Георгиев от с. Крапец, който кандидатства за обособена позиция 3.

Обществената поръчка е разделена в 7 обособени позиции. Първата е за снегопочистване и опесъчаване на 21,14 км от IV-класната пътна мрежа, в които влизат отсечките: Ребърково - гара Ребърково, Зверино - Оселна, Зверино - Игнатица, шосетата за Очин дол и за Зли дол и Люти брод - посока Челопек, с прогнозна стойност 70 982 лв. без ДДС;

Втората - за 7 км: Люти дол - Типченица и Люти дол - м. "Клисурата", с прогнозна стойност 23 504 лв. без ДДС;

Третата - за 34,7 км: Мездра - Боденец - Крапец - Върбешница, Долна Кремена - Горна Кремена, Боденец - Върбешница, Кален - Цаконица, Горна Кремена - Върбешница и Горна Кремена - посока Тишевица, с прогнозна стойност 116 512 лв. без ДДС;

Четвъртата - за 16,4 км: граница с община Роман - Старо село - Царевец - Мездра, с прогнозна стойност 55 066 лв. без ДДС;

Петата - за 15,22 км: граница с община Роман - Ослен Криводол - Лик – Дърманци, с прогнозна стойност 51 104 лв. без ДДС;

Шестата - за 6,8 км: Мездра - Руска бела, разклона за Руска бела до главен път Е-79, Мездра - Моравица и Мездра - Крета, с прогнозна стойност 22 832 лв. без ДДС.

Последната, седма обособена позиция, е за целогодишно поддържане на общинската пътна мрежа, с прогнозна стойност 83 750 лв. без ДДС.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 508 500 лв. 408 000 лв. от тази сума е прогнозната стойност за зимното поддържане, а останалите 100 500 лв. - за текущото поддържане на общинската пътна мрежа, която е с дължина 101 км и 260 м.

Предстои комисията да се запознае с постъпилите оферти и ако бъдат констатирани пропуски в документите, удостоверяващи личното състояние на участниците и съответствието им с критериите за подбор, те могат да бъдат отстранени от кандидатите в определен от комисията срок. Едва тогава ще се извърши оценка на офертите и ще бъдат класирани участниците в процедурата, след което комисията ще направи предложение до възложителя на обществената поръчка - кмета на Община Мездра, за сключване на договори с класираните на първо място кандидати за отделните обособени позиции.