Взривните вещества се намират в складове на завода „Миджур“. В сигнала е посочено, че и към момента все още не са изпълнени всички изисквания за безопасност и са застрашени живота и здравето на населението. Към сигнала е приложен и протокол от проверка, извършена от МОСВ, съвместно с представители на МВР, при която е установено, че в складове на завода се съхраняват огромен брой взривни вещества, взривни изделия и средства за взривяване.

Припомняме, че за инцидента на 1 октомври 2014 г. на територията на завод „Миджур“ Окръжна прокуратура - Видин внесе обвинителен акт срещу четири лица и към момента делото се разглежда от Окръжен съд - Видин.

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди спешна проверка от страна на Върховната административна прокуратура.

Във ВАП са получени данни, че собствеността на терена и сградите на завода принадлежи на "Миджур манеджмънт кънстракшън" ЕООД, от което е въведен пропускателен режим, а оператор на взривните вещества, средствата за взривяване и взривни изделия е "Видекс" АД - отговорен за съхранението и безопасността им.

От представените материали е видно, че след надлежна проверка, са установени случаи на неспазване на специални закони:

- в нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) от "Видекс" АД не е представен договор за осигуряване на въоръжена охрана за обектите - 5 бр. взривни складове, в които се намират изброените вещества;

- не са представени документи за изпълнение на ЗОБВВПИ, според който "Видекс" АД трябва да разполага със собствени или наети складови помещения;

- в завода няма локална система за оповестяване за осигуряване на ранно предупреждение на персонала, компетентните органи и населението съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

На тази основа от ВАП е съобразено, че неспазването на нормативните изисквания може да доведе до опасности за широк кръг лица, предвид потенциалната опасност на въпросните вещества. Освен това е преценено, че случаят е особено спешен и изисква незабавна намеса от органите, снабдени с компетентност по поставените въпроси.

Ето защо, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността, в защита на държавния и обществения интерес са ангажирани министърът на вътрешните работи с оглед правомощията за контрол, даване на задължителни предписания, налагане на принудителни административни мерки и на санкции по ЗОБВВПИ и по ЗЗБ, вкл. и в качеството му на председателстващ Съвета за намаляване на риска от бедствия, както и областният управител на област Видин и кметът на община Чупрене във връзка с организационните и ръководни правомощия по ЗЗБ, в т. ч. и по отношение на превантивни мерки за недопускане на бедствия.