Взети са две водни проби от повърхностните води на яз.“ Мартиново“ и от река Мартиновска Огоста на около 3 км над населеното място. Експресните резултати по показатели рН, електропроводимост и разтворен кислород са характерни за водите на язовира и реката, и съответстват на нормите, разписани в Наредба №Н-4/2012 г.

Предстои анализ на пробите по показателите общ азот, нитрити, нитрати, амоняк, общ фосфор и БПК 5. В района около яз. "Мартиново" няма действащи промишлени обекти, които да заустват отпадъчни води във водни обекти.