От пресцентъра на съдебната институция съобщиха, че след преценка на събраните по делото доказателства, съдът е установил, че приетите текстове от Наредбата действително противоречат на материалния закон и Административният съд постанови решение, с което отмени атакуваните разпоредби като незаконосъобразни.

Мирослав Любомиров, пресаташе на съда обясни, че за преместваемите обекти, поставяни в частни имоти, законодателят не е предвидил изискване за изготвяне на схема, а режимът е единствено разрешителен, като е дадена възможност съответният общински съвет с наредба да детайлизира реда за получаване на такова разрешение. Въвеждайки допълнителни изисквания спрямо обектите, поставяни в частни имоти, които не са предвидени в закона, Общински съвет - Враца е осъществил първично правно регулиране на отношения неуредени в нормативен акт от по-висока степен, което е недопустимо да стане с подзаконов нормативен акт.