Забранява се внасянето в избирателните секции на каквито и да е горими и лесно запалими материали в изборния ден. Това са част от мерките, които пазарджишката Регионална дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ е предприела за изборите за евродепутати. Членовете на избирателните секции трябва да знаят местата на наличните противопожарни уреди и да могат да работят с тях.

В случай на възникнал пожар в сградите или в самите помещения на секционните избирателни комисии, председателите на СИК са длъжни да уведомят специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението на телефон 112 и да организират евакуацията на пребиваващите хора в сградата, както и да предприемат незабавни мерки за първоначално гасене с наличните противопожарни уреди.

В обектите, ангажирани с провеждането на изборите и тези за масово събиране на хора, е необходимо да се осигурят свободни пътища за евакуация, т.е. да бъдат свободни от материали и оборудване, затрудняващо евакуацията. Пътищата за евакуация на пребиваващите в сградата да бъдат обозначени с указателни табели.

Последния работен ден преди провеждането на изборите ръководителите /собствениците/ на сградите, ангажирани с изборите, да проконтролират след приключването му изключването на електрическото захранване и удостоверяването в дневник съгласно нормативните изисквания.