Просрочените задължения на общината са 2 107 000 лв, просрочените вземания близо 2 000 000 лв.

1 330 000 лв са предвидени за погасителни вноски по дългосрочни заеми, които общината е взела от фонд „ФЛАГ”за финансиране на собственото си участие в различни проекти финансирани от ЕС. Още 500 000 лв ще бъдат отделени за погасяване на краткосрочните заеми от фонд „ФЛАГ” , които общината е взела за реализиране на проекта „Образователна инфраструктура”. През настоящата година за съфинансиране на проекти в бюджета са предвидени 1 000 000 лв. 11 340 000 лв ще дойдат по изпълнение на проекти, финансирани от ЕС.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г. е 970 500 лв, като общата рамка по този параграф е 5 700 000 лв.

Най-голяма част от държавната субсидия, е предвидена за образование 21 615 000 лв. За издръжка на детски ясли, медицински персонал в училищата и детско здравеопазване 2 262 000 лв.

За социални грижи – заплати, издръжка, домашен патронаж, програми за временна заетост и проекти са предвидени 3 723 000 лв, с 500 000 лв повече в сравнение с миналата година.

Средствата за чистота нарастват с близо 1 200 000 лв. до 4 540 000 лв. За озеленяване са предвидени 100 000 лв, за ВиК 92 000 лв. За библиотека „Гео Милев” са отделени 600 000 лв, за музеи и галерии 320 000 лв. В параграф „Други дейности по културата” са записани 1 270 000 лв. За физкултура и спорт 940 000 лв.

С 1 240 000 лв нарастват приходите от такса „смет” през 2020 г. като общата сума е 5 467 000 лв. Близо 2 000 000 лв очаква общината от продажби на земя. Близо 500 000 лв трябва да бъдат събрани от такси за ползване на детски градини и още 150 000 лв – за ползване на детски ясли. Предвидено е 400 000 лв. да бъдат събрани от такси за ползване на технически и административни услуги, които осигурява общината.

1 250 000 лв. ще бъдат събрани от данък върху недвижимите имоти, 2 550 000 лв. от данък на превозните средства, 1 200 000 лв. от имуществени данъци.

Прието бе и предложението на групата съветници от БСП за отпускане на 2 000 лв. при покупка на първо жилище от млади семейства.

Съветниците одобриха предложение на кмета Златко Живков чрез лизинг, общината да купи нови автомобили. Монтана ще кандидатства и пред ЕФМ „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” за подмяна на улично осветление.

Одобрено бе и предложение на комисията по бюджет и финанси за отпускане на 5 500 лв, с които да бъде купен зъболекарски стол за стоматологичен кабинет в с. Смоляновци.

И през тази година общината ще продължи да изпълнява социалните си ангажименти, увери Златко Живков – стипендиите за талантливи деца, за студенти по медицина и педагогика при определени условия, безплатното пътуване на пенсионерите, издръжката на различни клубове и организации на хора в неравностойно положение, отопление на църквите, подкрепата за млади семейства, за предприемачи и за малки местни инициативи.

Източник: novinitem.com