Значителното увеличение на делата от този вид се дължи на активната работа на Окръжна прокуратура - Враца във връзка с осъществявания от нея контрол за законност върху актовете на общинските съвети на територията на oбласт Враца. 48 от делата са именно на основание протести на Окръжната прокуратура срещу незаконосъобразни текстове от наредби на общинските съвети, попадащи в правораздавателната компетентност на Административен съд - Враца, с искане за тяхната отмяна. 20 от делата са образувани на основание жалби на граждани и организации.

От образуваните 60 административни дела 37 са приключени. 17 от тях - с решение по същество, а останалите 20 са прекратени поради липсата на правен интерес от оспорването или оттегляне на оспорения акт от органа, който го е издал.

От останалите висящи 23 дела 17 са насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания на 19.09.2017 г., 26.09.2017 г., 10.10.2017 г. и 24.10.2017 г., а 6 предстои да бъдат насрочени.