За територията на РИОСВ - Монтана, която включва области Монтана и Видин, преброяването ще се осъществи в периода 11 - 12 януари 2019 г. от съвместен екип, включващ представител на Природонаучен музей към БАН - София и експерти от екоинспекцията.

По време на преброяването ще бъдат обходени вътрешни водоеми и реки, включващи язовири “Огоста”, „Смирненски“ и „Дреновец“, „Рибарници Орсоя“, както и течението на река Дунав - от с. Връв, община Брегово, област Видин до с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана. В определените места за наблюдение ще бъдат попълнени полеви формуляри, като в тях ще бъдат отразени наблюдаваните птици по вид и численост.

Среднозимното преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици се организира от международната организация Wetland Intemational като в Европа се извършва от 1967 г., а на територията на Република България от 1990 г. То е официално приета методика за мониторинг на зимуващи птици в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), регламентирано със заповед на министъра на околната среда и водите. В преброяването участват експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Природонаучен музей към БАН и др.