На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 91, ал. 11, във връзка с ал. 8 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК, Заповед №61/ 31.01.2017 г. на кмета на община Мездра, Решения №12-НС/ 09.02.2017 г. и №13-НС/ 09.02.2017 г. на РИК - Враца, Районна избирателна комисия - Враца реши:

Назначава 42 секционни избирателни комисии в община Мездра, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение;

Утвърждава списък с резервни членове на секционните избирателни комисии в община Мездра, съгласно Приложение №2, също неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.