Провежданата активна политика за деинституционализация доведе до прогресивно намаляване на броя на децата, отглеждани в ДМСГД - Враца и съответно отпадна необходимостта от съществуването на дома.

При стартиране на процеса по деинституционализация през 2009 г. в дома са отглеждани 89 деца, а в края 2017 г. за отглеждане са останали само 3 деца. През настоящата година са предприети мерки за осигуряване на семейна среда на тези 3 деца и те са изведени. Към 1 април 2018 г. в ДМСГД - Враца няма настанени деца, като в съответствие с националната политика не се очаква да бъдат настанявани деца за отглеждане.

Със закриването на дома в област Враца ще бъде ограничено предлагането на институционална грижа за деца в ДМСГД, което е и една от целите на националната стратегия.

За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, такава ще бъде осигурявана посредством алтернативни социални услуги.