Занапаред в студентските столове ще могат да се хранят и лица, които не са студенти, докторанти или специализанти, но при две условия - наличие на свободен капацитет и като заплащат за храната цена, която не може да бъде по-ниска от себестойността й.

Предоставя се възможност на висшите училища да сключват договори със специализирани фирми за осъществяване на студентско столово хранене, като правата и задълженията на страните да се уреждат в договори между тях при стриктно спазване на изискванията на наредбата. Фирмите, обаче ще могат да си начисляват максимум 15% печалба.

Друга промяна предвижда право на студентско общежитие да имат не само студентите в редовно обучение, но и тези, които са в задочна форма. Това обаче ще е "при условие, че са останали свободни места след настаняването на студентите, докторантите и специализантите от всички висши училища в населеното място и членовете на техните семейства".

Става въпрос за българските студенти, които се обучават в редовна форма и заплащат такси, чуждестранни студенти, обучаващи се у нас по междуправителствени спогодби или по актове на МС, както и българските докторанти и специализанти, обучаващи се в редовна докторантура.

Досега студентите, отговарящи на условията за ползване на студентско общежитие, които не са настанени поради недостиг на места, получават месечна парична помощ при ползване на свободно наета квартира, чийто размер се определя ежегодно с постановлението за изпълнението на закона за държавния бюджет за съответната година.

Източник: pariteni.bg