Ето какво предвиждат промените:

  • Националната карта на социалните услуги предстои да бъде приета от Министерския съвет до 18 месеца от влизането в сила на закона, или до края на 2021 г.
  • До приемането на Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги, становището за предварително одобрение при създаването на нови услуги, ще се изготвя от инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
  • До приемането на правилника за прилагане на Закона, насочването на всички лица за ползване на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности, и се финансират от държавния бюджет чрез стандарти, ще се извършва само от дирекции „Социално подпомагане“, чрез изготвяне на писмена предварителна оценка с участието на лицето, в 20 - дневен срок от заявяване на желание за ползване на услуга.
  • Запазва се досегашният ред за изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалния план за подкрепа на лицата, които желаят да ползват социални услуги, преди подписване на договора между лицето и доставчика на социалната услуга.
  • Писменото заявяване на искания за предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите и на мястото на предоставяне на социални услуги (делегирани от държавата дейности), ще става от кметовете на общини в Агенцията за социално подпомагане с прилагане на документите и информацията, изисквана по досегашния ред, с изключение на Решение на общинския съвет.
  • Въвежда се 30 - дневен срок от подаване на искането, в който изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане следва да издаде заповед за предварително одобрение или за отказ.
  • Започналите и неприключени до влизането в сила на закона административни производства за създаване, прекратяване, промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги (делегирани от държавата дейности) се довършват по досегашния ред.
  • Урежда се законовата празнота, относно процедурата за лицензиране на частните доставчици на социални услуги.
  • Въвежда се специална разпоредба относно започналите и неприключени до влизането в сила на закона общински конкурси за възлагане управлението на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, които следва бъдат завършени по досегашния ред.
  • Отлага се за 1 януари 2022 г. прилагането на новия ред за финансиране на социалните услуги от държавния бюджет, съгласно стандартите за финансиране на социалните услуги, определени в чл. 45 от ЗСУ. До 31 декември 2021 г. финансирането на социалните услуги от държавния бюджет ще бъде съгласно стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред.

Източник: namrb.org