Приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". Общият брой на подадените в областните дирекции на фонда проекти е 348. Те са на обща стойност 209 752 375 лв., което е четири пъти над определения бюджет.

Финансовата помощ за този прием е левовата равностойност на 25 млн. евро. Тъй като общата сума на заявената финансова помощ от всички подадени заявления е по-голяма от размера на определения за съответния период на прием бюджет, ще бъде извършена предварителна оценка по критериите за подбор. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените към заявлението за подпомагане документи.

Заявленията за подпомагане ще бъдат класирани според получените при оценката точки и одобрени в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

Подмярка 7.6 има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. Финансовата помощ се предоставя за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение. Допустими са и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.