Хвостохранилището "Голям Буковец" в землището на Чипровци съхранява формираните минни отпадъци от Обогатителната фабрика за флуорит, собственост на "България Флуорит" ЕООД. Експлоатацията му е преустановена през 2016 г., но при определени метеорологични условия се създават условия за запрашаване в района на село Железна в община Чипровци.

РИОСВ - Монтана, чрез засилен контрол и предписания до оператора, постигна предотвратяване на уноса на фини прахови частици в атмосферния въздух от повърностния слой на хвостохранилището. Държавната приемателна комисия прие строежа "Закриване и рекултивация на хвостохранилище „Голям Буковец“ и корекция на речното корито на р. Голям Буковец“.

С реализиране на проекта за рекултивацията на хвостохранилището се подобрява екологичната обстановка в района.