Проверката на декларациите за имущество и интереси по отношение на посочените категории лица ще се извършва при подаден срещу тези лица сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси или когато се открият данни за такова нарушение при образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка. Тези декларации ще се проверяват и в случаите, при които органът по избора или назначаването е определил конкретни звена от съответната държавна или общинска администрация като такива, при които е налице завишен корупционен риск.

Определянето на този риск ще става въз основа на методология за оценка на корупционния риск, която ще се приема от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Предвидени са едномесечен срок и условия за проверка на декларациите за несъвместимост, като това ще става след подаването им, а в последствие при сигнал или откриване в последствие на данни за това. Проверката на декларациите ще се извършва от инспекторатите по Закона за администрацията, а в структурите, в които няма инспекторати - от комисии.

Органите пред които се подават декларациите, с изключение на службите за сигурност, ще водят публичен регистър на подадените декларации при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Достъп до декларациите, съответно информацията в тях в частта им, която не е публична, имат само лицата, на които съответният орган със заповед, съответно решение е възложил приемането, проверката, съхранението на декларациите, обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в регистъра, поддържането му и публикуването на информация в него. Фактите и данните, които са станали известни на тези лица във връзка с изпълнение на служебните им задължения по наредбата, не могат да бъдат разпространявани. При нарушение на тези правила ще може да бъде реализирана дисциплинарна отговорност по Закона за държавния служител, Кодекса на труда, административнонаказателна отговорност по Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и др.

С наредбата се урежда и производството за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси. Проверките ще се извършват от комисии, за да се гарантират в по-висока степен правата на служителя, срещу когото е образувано производството.

При осъществяване на правомощията и функциите по наредбата, органите и проверяващите следва да се ръководят от принципите на законност, прозрачност, независимост, обективност и безпристрастност, зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите, пропорционалност на намесата в личния и семейния живот, защита на информацията и защита на лицата, подали сигнали.