От фирмата „Мизия ойл енд газ (България)“ ЕООД мотивират искането си с наличие на форсмажорно обстоятелство - забавяне на административни процедури по прехвърляне на права и задължения във връзка с проучването.

Министерският съвет одобри два нови концесионера, които ще добиват съответно строителни материали и варовици.

Софийското дружество „Тера груп“ АД е новият концесионер на находище „Дядово-Биндер“, от което се добиват доломити. Находището се намира на територията на община Нова Загора, област Сливен. Концесията за него е предоставена през юли 2012 г. за 35 години на „Биндер“ АД, гр. Сливен, по чието искане се прави и настоящата промяна.

Варненското дружество „Хард рок“ ООД е новият концесионер на находище „Цареви ливади – изток“, от което се добиват варовици. Находището се намира на територията на община Суворово, Варненска област. Концесията за него е предоставена през април 2009 г. за 25 години на ЕТ „Морски бряг - Васил Василев“, гр. Варна. През 2014 г. Министерският съвет е одобрил договорът да бъде продължен с правоприемника на концесионера - ЕТ „Морски бряг - Атанаска Василева“, гр. Варна. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

С друго решение на правителството прекратява концесионния договор за добив на флуоритова суровина от находище „Лукина падина“ - участък „Птичи дол“ - „Велин дол“. Прекратяването е по искане на концесионера. Находището се намира на територията на община Чипровци, област Монтана.

През юли 2009 г. за него е сключен концесионен договор с „Н и Н Трейдинг“ ООД, гр. Карара, Италия. С допълнително споразумение към концесионния договор от февруари 2011г. в изпълнение на Решение № 12 на Министерския съвет от 13.01.2011г., правата и задълженията по концесията са прехвърлени изцяло от „Н и Н Трейдинг“ ООД, гр. Карара, Италия, на „България флуорит“ ЕООД, гр. София.

В искането си за прекратяване на договора то посочва, че производствената дейност на дружеството е прекратена от 28 януари 2016г.