В жалбата се излагат съображения за неправилност и незаконосъобразност на оспореното решение. Посочва се, че всички разходи по сключения договор с изпълнителя „В.-К.“ ЕООД, са допустими по смисъла на всички приложими разпоредби и като такива подлежат на удостоверяване. Иска се отмяна на оспореното решение, като незаконосъобразно.

Жалбоподателят, в качеството на възложител, е сключил договор с избрания изпълнител „В.-К.“ ЕООД, представлявано от А.А.В. и договор № BG16RFOP001-2.001-0182-С01-S-01/30.08.2018г. за обособена позиция 2. Приложени са и извлечения от банкови сметки и фактури, решения за налагане на финансови корекции, уведомление за нередност.

Приложен е и сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация издаден от ПМ Е. ООД, доклад от обследване за енергийна ефективност на сграда, резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на сграда.

Ответната страна – заместник-министърът на МРРБ, оспорва предявената от Община Мездра жалба като неоснователна и недоказана, чрез представено по делото писмено становище. В него се излагат съображенията за правилност и законосъобразност на оспореното решение. Посочени са конкретните нарушения - изграждането на мълниезащитна инсталация, както и извършените СМР, свързани с възстановяване състоянието на общите части на сграда, не са допустими за финансиране с БФП по проекта и следва да останат за сметка на бенефициента, както е приел и ответника.

Изграждането на мълниезащитна инсталация на обекта не е свързано с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. И това е така, тъй като от данните по делото е видно, че такава инсталация не съществува и се препоръчва нейното изграждане, който факт не е спорен по делото.

По отношение на извършените разходи за възстановяване на общите части на сградите - демонтаж, доставка и монтаж на врата за достъп към мазетата в сутерена, също са недопустими.

Управляващият орган обосновано и законосъобразно не е признал плащания на разходи в размер на 9 184, 20 лева по направеното искане за междинно плащане по договора, тъй като предявената сума за верификация и плащане не отговаря на разпоредбата поради несъответствие с разпоредбите на чл.57 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) от Общите условия към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП), сключен между МРРБ и Община Мездра.

Решението подлежи на обжалване пред Висшия апелативен съд (ВАС) - София в 14-дневен срок от уведомяване на страните.