© МРРБ

МРРБ изпълнява плана за намаляване на енергопотреблението чрез проекти, сред които и "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради". Той се изпълнява съвместно с Програмата на ООН за развитие. По нея пилотно бяха обновени 50 многофамилни жилищни сгради. С финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. бяха реновирани 299 сгради, като бяха приложени и мерки за повишаване на енергийната им ефективност.

"Създаването на Националния експертен съвет за координиране изпълнението на Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия е от съществено значение, предвид централното място, което сградите заемат в политиката на Европейския съюз за енергийна ефективност след 2000 г.", каза Аврамова.

Според нея държавите-членки трябва да разработят нови Национални дългосрочни стратегии за обновяване на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. Целта е всички съществуващи сгради да станат с почти нулево енергопотребление по ефективен спрямо разходите начин.

Обмисля се как програмата за обновяване на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради да продължи след като бъдат завършени всички 2022 сгради със сключени договори за финансиране. От 2013 г. до сега са обновени 117 жилищни сгради. До края на програмния период се очаква те да бъдат общо над 600.

Регионалният министър категорично заяви, че е необходимо техническата норма за сгради с близко до нулево потребление на енергия, изискваща клас "А" на енергопотребление. Идеята 55% от енергията да е осигурена от възобновяеми източници, да добие повече популярност през следващите години, предвижда тя.

Според нея трябва да се осигури и по-благоприятна инвестиционна среда за правилното прилагане на законодателството за енергийна ефективност.

В Националния експертен съвет за координиране изпълнението на Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 - 2020 г. членуват 50 души. Те са представители на различни институции, браншови организации, университети, местна власт и други.

Съветът има експертни, консултативни и координационни функции.