От изявленията на двете спорещи страни стана ясно, че арендаторът Мартин Борисов не е спазил изискванията на Наредба №13, с която се уреждат мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и стават ясни начините за провеждане на растително-защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. А именно:

1. Наредба №13 от 26 август 2016 г. регламентира реда и условията на третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция с наземна техника - от залез слънце до 10.00 часа на следващия ден, и с авиационна техника - от изгрев слънце до 10.00 часа.

2. Не е уведомил лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност, разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието;

Арендаторът е изпратил уведомително писмо съгласно приложение № 1 до кмета на населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.

Кметът на Долна Бешовица Нели Димитрова заяви, че е получила уведомителното писмо, но не е уведомила пчеларите за предстоящото третиране.

От своя страна възложителят (арендаторът), е длъжен да съхранява празните опаковки от употребените продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция в специално обособени и обезопасени за целта места както и управлението и третирането им по реда на Закона за управление на отпадъците.

Основните притеснения на пчеларите произлизат от несигурността и недоверието в силата на закона, но са готови да предприемат всички мерки, регламентиращи правата им. Любомир Любомиров заяви, че ще информират всички институции, имащи отношение към подобни проблеми.

Все пак, арендаторът пое ангажимент да продължат третирането на площите след 20:00 часа, съгласно законовите разпоредби, оттегли работниците и машините си и не е предприел пръскане на цъфтящите масиви.