В мотивите се изтъква, че предоставените работни помещения са част от публична общинска собственост, което създава предпоставки за освобождаването им.

В уведомителното писмо се посочва, че в срок до 17.01.2020 година, трябва да бъдат предприети действия за освобождаването на помещенията, създадените архиви и документи ползвани за работа от групите общински съветници през мандат 2015-2019 г.

Освобождаването и предаването ще се извърши с приемно-предавателни протоколи от служители на общинската администрация.

За създаването на условия за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, след регистрирането на съветническите групи по реда на Правилника на ОбС, ще бъдат осигурени съответните работни помещения.