За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат – чл.3а, ал.1, т.1 от ЗМДВИП. Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица в срок до 14 дни след отмяна на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок – чл.3а, ал.2,т.1 от ЗМДВИП, т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.

Заявление за парично обезщетение за безработица се подава в НОИ по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/, или на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда“.