Така засегнатите от забраната за осъществяване на дейност фирми и физически лица няма да плащат наеми за ползване на общински терени за разполагане на маси за консумация за месеците ноември и декември, както и за времето, през което евентуално бъде удължена извънредната обстановка.

Единственото условие за освобождаване от наем е фирмите и физическите лица да нямат забавяне на плащанията към Община Лом и към 30 септември 2020 г. дължимите от тях суми да са погасени. На наемателите, предплатили наеми, и засегнати от извънредната обстановка, надвнесените суми ще се приспаднат от последващи задължения.