Във водещият материал на Министерството на труда и социалната политика вчера, пише още:

„По процедурата беше определен допълнителен срок за кандидатстване на 23 общини и райони на общини, които не подадоха проектни предложения в рамките на първите три срока за кандидатстване. След изтичането на допълнителния срок 09.05.2016 г. проектни предложения подадоха 20 общини и райони на общини, които са на обща стойност 10 000 000 лева.

В Министерството на труда и социалната политика постъпиха писма от общини, които с определения максимален бюджет не успяват да удовлетворят доста голяма част от заявените потребности на лицата с увреждания от услуга за социално включване.

В тази връзка Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ разработва система за допълнително разпределение на неусвоения ресурс по схемата, съгласно критерии, свързани с броя на заявените потребности в рамките на проект „Нови възможности за грижа“, броят на лицата с увреждания на територията на дадената община и процентното съотношение на удовлетворените заявки по цитирания проект.

Общините, като бенефициенти, сами определят процедурата за избор на личните асистенти, както и критериите, на които те трябва да отговарят. Общините поставят и конкретните параметри за целевата група, към която да бъде насочена услугата. В този смисъл, всяка община сама прави проучване, за да определи нуждите, според спецификата, на местно равнище и за кандидатите за лични и социални асистенти и помощници в рамките на проекта, и за ползвателите” – уточняват от социалното министерство.