В обвинителния акт се твърдеше, че Бисеров не е уведомил БНБ за разпореждания с тези суми по сметки на доведения му син в банка в Македония, както и, че не е декларирал пред Сметната палата данните за депозитите му по сметки в женевска банка – 314 529 щатски долара и 82 515 евро. Прокуратурата обаче така и не успя да получи потвърждение на тезата си от швейцарските власти. "По делото не е приложена никаква друга информация, която да касае сметките в швейцарската банка. Налице е очевиден доказателствен дефицит, който касае установяването по надлежен ред на обстоятелството, кой е титуляр на въпросните сметки, кога са открити, от кого, какви нареждания са правени, кога и какви суми са постъпвали, кой има право да осъществява банкови операции с наличните по тях средства. Тази празнота в доказателствения материал не може да се запълни с данните от суифт съобщенията между банките", категоричен е и Софийският апелативен съд. "Ако за данъчните власти фактът, че ревизираното лице не е посочило доказателства за произхода на средствата, е достатъчен да се приеме, че дадена сума е реализирана през проверяваната година, в рамките на наказателния процес това съвсем не е така. Безспорно тежестта на доказване в рамките на наказателното производство е на държавното обвинение, което следва да ангажира безпротиворечиви доказателства, че инкриминираните суми са собственост на подсъдимия, придобити са от него през инкриминирания период, представляват облагаем доход, който той не е декларирал, поради какви обстоятелства е сторил това, за да може да се реализира в пълен обем наказателната му отговорност", добавя САС. Според магистратите това, че данъчните са определили дължим данък върху доходите на Бисеров за 2012 г., като са включили в паричните потоци и сумите от суифт – съобщенията, приемайки ги за укрит доход, "не съставлява доказано обстоятелство в рамките на наказателния процес". "Няма надлежни доказателства за времето и начина на придобиване на инкриминираните суми, за източника и произхода им, което прави недопустимо от процесуална гледна точка законосъобразното им дефиниране в наказателното производство като включени при изчисляване на облагаемата данъчна основа точно за 2012 г.", заключват от Апелативния съд.