Срещата бе уважена от изключително малко хора, въпреки важността на темата - "Финансиране по оперативните програми 2014-2020 г.” Експертът Гроздан Темнишки представи възможностите за кандидатстване с проектни предложения през 2018 година по отделните оперативни програми.

Особено внимание беше обърнато на новите две процедури по ОП "Региони в растеж” - "Подкрепа за деинституциализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” и "Развитие на туристически атракции” с общ бюджет от 174 млн лева.

ОП "Околна среда” дава възможност на общини и юридически лица с нестопанска цел да работят за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата на Натура 2000 чрез подхода „Водено от общностите местно развитие”.

ОП "Развитие на човешките ресурси” предоставя възможност за социални иновации по процедура „Транснационални партньорства”. Най-същественото в тази оперативна програма е, че вече има сключени споразумения с финансови посредници за предоставяне на микрокредити на стартиращи фирми и социални предприятия и нисколихвени заеми от 5 до 49 хил. лв.

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж „ предвижда да работи с професионалните гимназии и повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда с общ бюджет от 5 млн лв.

ОП „Иновации и конкурентноспособност” е свързана с процедури, подкрепящи разработване на производствени иновации и специализирани услуги за малки и средни предприятия.

По отношение на Програмата за развитие на селските райони, от тази година проектите ще бъдат подавани и отчитани само чрез ИСУН. Предвижда се да бъде отворен прием по мерки 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”; 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”; 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Очаква се да бъдат отворени за кандидатстване на още три мерки, насочени към частни бенефициенти: мярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”; 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”; 8.6 „Инвестиции в технологии лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти.

Гроздан Темнишки обясни подробно какви са целите, възможностите и предимствата на тези програми, чрез които ще се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.