Мездра

Районна прокуратура - гр. МЕЗДРА открива процедура за провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител по реда на Кодекса на труда и Правилника на администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ), за длъжността "Съдебен деловодител".

На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът ще се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. Е български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

2. Е навършило пълнолетие;

3. Не е поставено под запрещение;

4. Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. Не е лишено по съответния ред от правото да заема определената длъжност;

6. Образование - средно;

7. Притежава необходимите професионални и нравствени качества;

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. Компютърна грамотност: MS Office (WORD, EXCEL), Internet.

2. Познания по общи деловодни техники; работа със стандартно офис-оборудване; отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; умение за работа с граждани и добра езикова култура; оперативност, организационни умения и инициативност; умение за работа в екип; комуникативност и експедитивност.

Описание на длъжността:

Извършва дейностите съгласно чл. 62, ал. 1 от ПАПРБ, както следва:

1. Приема и описва постъпилите в службата преписки и дела;

2. Въвежда данни относно движението на преписките и делата, както входящата и изходящата кореспонденция в УИС на РП - Мездра;

3. Представя новопостъпилите дела и преписки на прокурорите, след разпределението им при спазване на принципа на случайния подбор;

4. Прилага новопостъпили документи към преписките и делата;

5. Подготвя ежедневно доклада от и за прокурорите;

6. Предоставя справки по делата и преписките;

7. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;

8. Подготвя за изпращане изходящата кореспонденция;

9. Подготвя за архивиране дела и преписки;

10. Изготвя статистическите сведения за дейността на прокуратурата;

11. Води следните книги:

11.1.азбучник;

11.2.входящ дневник;

11.3.изходящ дневник;

11.4.електронни и хартиени регистри;

11.5.разносна книга;

12. Прикачва към всяка преписка в УИС всички инстанционни актове на прокурорите;

13. Освен горепосочените задължения извършва и други дейности с оглед спецификата на работата, които са му възложени от адм.ръководител;

14. Замества и се замества от съдебен деловодител в службата.

Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. Декларация - съгласие за обработка на лични данни.

3. Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.

4. Подробна автобиография;

5. Заверен препис от кандидата на диплома за завършено

образование;

6. Медицинско свидетелство за започване на работа;

7. Заверени преписи от кандидата на документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит (ако има такива);

8. Други документи, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от МП, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Бланки - заявление и декларации ще са достъпни на интернет страницата на Окръжна прокуратура гр. Враца - ttps://www.prb.bg/bg/opvratsa/karieri, като същите могат да бъдат получени и в сградата на Съдебна палата - Мездра, етаж ІІІ-ти, кабинет 307 - Районна прокуратура - Мездра.

Място за подаване на документите: Съдебна палата - Мездра, етаж ІІІ, кабинет 307, Районна прокуратура - Мездра.

Процедура/ Конкурсна комисия:

Първи етап:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на втория етап от конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 (четиринадесет) дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 /седем/ дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място - Информационното табло на Районна прокуратура - гр. Мездра, намиращо се на адрес: гр. Мездра, ул. “Св. св. Кирил и Методий“ №21, етаж I, както и на интернет страницата на Окръжна прокуратура - Враца: ttps://www.prb.bg/bg/opvratsa/karieri

4. Провежда конкурса на допуснатите кандидати и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват, както следва:

Втори етап:

• тест/проверка на уменията на кандидата.

Трети етап - събеседване:

• Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

• Познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България;

• Професионална мотивация за работа в Прокуратурата на Република България.

5. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат.

6. В 3-дневен срок (календарни дни) от приключване на конкурса представя на Административен ръководител - Районен прокурор при Районна прокуратура - гр. Мездра протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на Окръжна прокуратура - Враца: https://www.prb.bg/bg/opvratsa/karieri и на общодостъпно място - Информационното табло на Районна прокуратура - гр. Мездра, намиращо се на І етаж на Съдебната палата.