Съгласно Закона за местните данъци и такси, за 2020 г. са определени следните срокове за заплащане на:

1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци:

• I вноска - до 30 юни,

• II вноска - до 31 октомври.

Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто.

2. Данък върху превозните средства:

• I вноска - до 30 юни,

• II вноска - до 31 октомври.

Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто.

3. Патентен данък

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности.

Данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата, декларацията се подава непосредствено преди започването на дейността.

Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:

• за първото тримесечие - до 31 януари,

• за второто тримесечие - от 1 февруари до 30 април,

• за третото тримесечие - от 1 май до 31 юли,

• за четвъртото тримесечие - от 1 август до 31 октомври.

Лицата, които са подали декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили пълния размер на данъка, ползват отстъпка от 5 на сто.

4. Данък върху таксиметров превоз на пътници - внася се преди получаване на издаденото разрешение по Закона за автомобилните превози.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ ЕАД - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 14 00 - патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници,

44 21 00 - данък върху недвижимите имоти,

44 23 00 - данък моторни превозни средства,

44 24 00 - такса битови отпадъци,

44 28 00 - туристически данък.

• на касите на Община Мездра в Центъра за информация и административни услуги на гражданите или чрез ПОС устройство,

• на касите на „Български пощи“ ЕАД,

• в офисите на „Изипей“ (Easypay) АД,

• в „Обединена българска банка“ (ОББ) АД,

• в Банка „ДСК“ ЕАД,

• в Кметствата по населени места.