Припомняме, че на извънредно заседание, проведеното на 17 октомври, Общинският съвет прие съществуването на слетите паралелки, но отказа учебното заведение да бъде дофинансирано от общинския бюджет с 40 552 лв.

Мотивът за отказ бе, че през тази учебна година в училището се обучават 25 ученици, т. е. с 43-ма по-малко от необходимия минимум, разпределени в три слети (в I-III, II-IV и VI-VII клас) и една маломерна паралелки (в V клас).

Във връзка с това, областният управител на Враца върна за преразглеждане решението за отказ от дофинансиране, тъй като то противоречи на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за слети паралелки с по-малко от 10 ученици.

Съгласно цитираните разпоредби, изключения от минималния брой на учениците в паралелките се допускат, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес.

Решенията не могат да се разглеждат поотделно, тъй като утвърждаването на паралелките изисква и съответното допълнително финансиране.