И двете търговските дружества, които са общинска собственост - "Мездра-Автотранспорт 2003" и дъщерната му фирма "Транс-Авто 2015", продължават да изпитват сериозни финансови проблеми и се нуждаят от спешни мерки за стабилизиране на икономическото им състояние.

Представените финансови отчети сочат, че към 31.12.2018 г. "Мездра-Автотранспорт 2003" ЕООД е на загуба с 12 803 лв. Задълженията на дружеството възлизат на 148 386 лв., в т. ч. 34 961 лв. към доставчици, 3 667 лв. за заплати на персонала, 66 518 лв. невнесени осигурителни вноски и 43 238 лв. данъчни задължения.

Към същия период дъщерната фирма "Транс-Авто 2015" отчита текуща печалба за 2018 г. в размер на около 3 000 лв. Същевременно обаче има непокрита загуба от минали години на обща стойност 32 451 лв.

В становището на кмета на Община Мездра Генади Събков относно годишните финансови отчети на двете дружества се казва:

"В представените отчети на двете дружества се отчита увеличение на счетоводната загуба за "Мездра-Автотранспорт 2003" ЕООД, вследствие на факта, че работната заплата на управителя се отчита в това дружество.

В годишния финансов отчет на "Транс-Авто 2015" ЕООД - 49,14% от отчетените от дружеството приходи са от Пункта за годишен технически прегледи, следвани от приходите от специализиран превоз на ученици и приходите от билети. Разходите за текущата година са 46 хил. лв. по-малко в сравнение с предходния отчетен период, което води до отчитане на положителен финансов резултат за 2018 г”.

В становището се посочва още, че се налага обстоен анализ на приходите и разходите отделно от пункта за годишни технически прегледи и транспортна дейност.