През тази учебна година в училището се обучават 25 ученици, т. е. с 43-ма по-малко от необходимия минимум, разпределени в три слети (в I-III, II-IV и VI-VII клас) и една маломерна паралелки (в V клас). За да се случи това, Общинският съвет трябваше да реши съществуването на слетите паралелки, както и учебното заведение да бъде дофинансирано от общинския бюджет с 40 552 лв.

Данаил Димитров и Наталия Христова (БСП) предложиха ОбС да подкрепи предложението за утвърждаване на слетите паралелки и дофинансирането от общинския бюджет с 40 552 лв.

Тошко Стоянов (АБВ) внесе процедурно предложение да се гласува поотделно точката, както следва:

  • Утвърждаване на слетите паралелки;
  • Дофинасиране от общинския съвет бюджет с 40 552 лв

Предложението бе прието с 12 гласа "За", 2 "Въздържал се" и 0 "Против".

При проведеното гласуване слетите паралелки бяха утвърдени с 11 гласа "За", 2 "Въздържал се" и 1 "Против". С 8 гласа "За", 4 "Въздържал се" и 2-ма "Против" обаче второто предложение - за дофинансирането, не беше прието.

Единодушно бе приета т. 2 от дневния ред, относно участието на представител на Община Мездра в и предстоящото заседание на Общото събрание на съдружниците във "ВиК" ООД - Враца, на което ще бъде разгледан избор на управител на дружеството.