Местните депутати ще обсъждат нова промяна в Решение № 678/ 28.03.2019 г, според което Община Мездра сключи договор с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг за реализирането на проект Енергийно-ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, със срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

На заседанието ще бъдат обсъдени и финансовият отчет за деветмесечието на многопрофилната болница, плановете за дейността на читалищата в община Мездра, както и мерките за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка пандемията от новия корона вирус COVID 19.

Общинските съветници ще разгледат и направено предложение за издаване на сертификат за инвестиция клас В, по постъпило заявление.

Останалите точки от проекта за дневен ред включват продажба на поземлени имоти общинска и частна собственост, одобряване на подробни устройствени планове, както и разрешаване изработването на такива за промяна на предназначението на поземлени имоти.

Заседанието ще бъде излъчвано пряко по Tv-Враца от 16:00 часа.