Предвид получената информация и във връзка с възложените от Закона за защита при бедствия функции Кметът на община Видин свика Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия за предприемане на превантивни мерки за намаляване на риска от наводнение на територията на общината. Те включват денонощно наблюдение на нивото на реката и хидротехническите съоръжения. Превантивните мерки са свързани с дейността на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и се предприемат с цел ограничаване на рисковете, без да са налице предпоставки за възникване на ситуации, застрашаващи населението и инфраструктурата към настоящия момент.

По данни на Напоителни системи състоянието на защитните диги във Видин е добро, всички защитни съоръжения по поречието на реката са в изправност.

Има готовност за евакуация при необходимост, описани са републиканските и общински пътни участъци, които може да бъдат залети и маршрутите, по които се пренасочва движението. Центърът за спешна медицинска помощ е в готовност за действие при кризисни ситуации Общинският щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия ще проследява обстановката и е в повишена готовност за реакция при възникване на извънредни ситуации. Със заповед на кмета на Община Видин е въведен в действие първи етап - „Повишено внимание“ от общинския план за защита при бедствия в частта „Защита при наводнения.“