Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 31,3 на сто или 83 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 32,0 млн. лева. В същото време 50 общини увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 26,7 млн. лева.

В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2,4 млн. лв. и съставляват около 2,0 на сто от размера на просрочените задължения по бюджетите на общините.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30 юни възлизат на 1385,3 млн. лв., в т.ч. 602,7 млн. лв. вътрешен (43,5 на сто) и 782,6 млн. лв. (56,5 на сто) външен дълг.

Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции в размер на 1 169,7 млн. лв. (84,5 на сто), са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти. Дългът на Столична община формира 52,0 процента от общия размер на дълга.