© община Враца

В рамките на социалния проект е предвидено осигуряването почасови профилирани услуги и дейности, свързани с трудотерапия и подкрепа за трудово наставничество, които ще бъдат предоставяни от професионалисти, с подкрепата на експерти от Държавната болница в Карлуково.

Очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности са намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции, удовлетворяване на потребността на лицата с психични разстройства и/или с интелектуални затруднения от индивидуален подход, социално и психологическо консултиране и подкрепа за възвръщане на убедеността им в тяхната способност да бъдат пълноценни граждани.

Проектът „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ се финансира по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Осигурената безвъзмездна финансова помощ е в размер на близо 1 000 000 лв.