Партньорското посещение бе част от проекта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството "Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа". Основната цел на Стратегията е да мобилизира действията от страна на заинтересованите страни на национално и местно ниво, така че да бъдат поставени и прилагани високи стандарти за добро демократично местно управление.

За реализирането на Стратегията е предвидено изпълнение на инициативата за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета). По този начин ще бъдат насърчени усилията на местните власти да провеждат все по-ефективни местни политики, включвайки гражданите в процеса на вземане на решения и изграждане на силно и жизнено местно самоуправление.