Необходими документи:

• Автобиография;

• Мотивационно писмо;

• Копие от диплома за завършено средно образование;

• Заявление по образец.

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Мездра. Документът може да бъде изтеглен и от интернет страницата на Община Мездра на адрес: www.mezdra.bg, Секция „Обяви“.

Изисквания към кандидатите:

• Завършено средно образование;

• Принадлежност към местна уязвима етническа общност;

• Познаване на здравните и социални проблеми на общността;

• Владеене на езика на общността;

• Комуникативни умения;

• Компютърна грамотност (MS Word, Internet).

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документите: 08.02.2020 г.

Документите се подават в деловодството на Община Мездра

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”:

• Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.

• Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.

• Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.

• Подпомагане при попълване на различни документи.

• Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Допулнителна информация за професията „Здравен медиатор“ може да намерите на www.zdravenmediator.net