Така вече близо четири месеца Дирекция "Административно обслужване" в Община Мездра няма директор, след като бившият ръководител на това звено в администрацията Вилма Иванова подаде молба за напускане, считано от 19 февруари тази година. Тя заемаше тази длъжност в продължение на една година и два месеца - от декември 2016 г., когато спечели обявения тогава конкурс за шеф на административната дирекция.

Минималните изисквания за заемане на вакантната длъжност остават непроменени - кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител, да имат придобита образователна степен "Магистър" и най-малко четири години професионален опит или присъден минимален III младши ранг за държавен служител. Допълнителните умения и квалификации, носещи предимство, са умения за работа с MS Office, Word, Excel, Internet, счетоводен софтуер, правно-информационни продукти и др. Кандидатите трябва да познават нормативната уредба, касаеща длъжността, да имат управленска, комуникативна и професинална компетентност, да могат да работят в екип и т. н.

Конкурсът ще се проведе в два етапа - решаване на тест и интервю с кандидатите. Кандидатите, допуснати за участие в конкурса (ако има такива), ще бъдат обявени на сайта на Община Мездра и на информационното табло пред Съвета.