Целта е да се подобри качеството, пълнотата и сигурността на данните, както и да се оптимизира цялостната организация. Детайлният регистър ще включва и хронология по управлението и измененията в собствеността за всеки имот. Чрез обединяването на регистрите ще се подобри и служебният обмен на информация между администрациите.

Предвижда се за имотите да се съдържат и данни за данъчна оценка, данни за предоставените права за управление, концесии, договори за наем, продажба, замяна, делба, учредени ограничени вещни права, както и за лицето, придобило права, включително и актовете, по силата на които имотът е престанал да бъде държавна/общинска собственост. Чрез нея ще могат да осъществяват и всички операции, свързани с управлението на държавната и общинска собственост.

Ще могат да се извличат данни, подпомагащи вземането на решения относно управлението и разпореждането с имоти с цел по-голяма прозрачност и проследимост на процеса по управление и разпореждане. Ще бъде разработено електронно ръководство за работа и наръчник за администраторите. Заложени са и специализирани обучения на минимум 700 служители за работа със системата и регистъра.

Планиран е и цялостен анализ на текущото състояние на регистрите, поддържани в 28-те областни администрации, първостепенните разпоредители с бюджет и 265-те общини, както и работните процеси и връзки с други информационни системи, включително нивото на тяхната електронизация.

Припомняме, че спор за това чия е отговорността за трагичния инцидент на столичния булевард "Иван Гешов" се зароди именно поради неяснотата за собствеността на земята, където е поставен павилиона. Столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви, че е отговорна до изнасянето на информация, от болницата отказаха коментар, а подалият оставка районен архитект обяви, че павилионът е вписан дори и в кадастралната карта.