Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768.06 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева. Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева.

Максималният интензитет на помощта е 80%. Бенефициентите подписали договори по процедурата, ще реализират предприемаческите си идеи в сферата на производството на електронни елементи, филмовата индустрия, IT сектора, изработка и обработка на текстил, научните изследвания и туризма.