След намесата на екипа на MediaNews стана ясно, че лицето, което приема заявленията, е в болнични и документите ще се приемат в приемната на Дирекцията и поставиха информационна бележка за гражданите.

Директорът на "Социално подпомагане" Капка Нецова поясни, че няма да има ощетени граждани, тъй като срокът е до края на март. Съгласно Наредба №H19/ 02.12.2008 г., до 1 април 2019 г. към заявленията трябва да се приложат - копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК в случаите, в които същото не е налично в Дирекциите "Социално подпомагане", и оригинал за справка; копие на пълномощно (когато заявлението се подава чрез пълномощник) и копие от свидетелството за регистрация на лекия автомобил - лице и гръб, и оригинал за справка.

От 1 април няма да се изискват копия от експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК и от свидетелството за регистрация на лекия автомобил, като проверката на тези документи ще се извършва по служебен път. Документите може да се подават лично в Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес, по електронен път или с универсална пощенска услуга с известие за доставяне - обратна разписка.

Предоставените винетни стикери на хора с увреждания чрез социално подпомагане през 2018 г. са валидни за срок от една година, считано от датата на валидизирането им.

Нецова обърна внимание, че е важно хората да проверяват срока на валидност на предоставения им винетен стикер и да подават заявлението декларация около 10 дни преди изтичането му в социалната служба по настоящ адрес. Ако винетният стикер е със срок на валидност до февруари-март, не е необходимо да се подава заявление през януари 2019 г.