Обхванати по програмата са общо 41 потребители на територията на община Борован - това са хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза.

Продължителността на програмата е за период от май до декември 2020г. Целта на програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица, като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда.

Програмата дава възможност възрастните хора да имат избор и подобрен достъп до персонални грижи за да бъдат подпомогнати в осъществяването на дейности по задоволяване на ежедневни потребности, за самообслужване и подобряванена житейската среда.