По данни на Националния статистически институт (НСИ) разгънатата застроена площ на нови сгради през 2018 г. е с над 1/5 повече спрямо 2017 г. и достига почти 4.9 млн. кв. м, при около 4 млн. кв. м. година по-рано. В същото време през 2018 г. в НСИ в трите икономически дейности от сектора са регистрирани 14 злополуки с фатален изход на работното място при 18 година по-рано.

В общия брой злополуки, свързани с условията на труд, е отчетен ръст, който според експерти също може да бъде в резултат на засиления контрол, водещ до изсветляване на трудовия травматизъм. Злополуките на работното място общо са 207, а година по-рано са били 17. Пикът в трудовия травматизъм в сектора през последните години е бил през 2014 г., когато са регистрирани 244 злополуки на работното място, 22 от които с фатален изход. В същото време тогава общата разгърната площ на строителството на нови сгради е била 2.2 млн. кв. м.

В голямата си част трудовите инциденти са напълно предотвратими, ако работниците спазват изискванията за безопасност и здраве при работа и използват личните предпазни средства, които обикновено се осигуряват от работодателя. Те могат да бъдат предотвратени и ако работодателят е осъществил такъв контрол, който да гарантира спазването на правилата. Най-честите причини за тежките трудови злополуки в строителството са падане от височина поради необезопасени скелета и конструктивни отвори на строителните обекти, падане на предмети от височина в съчетание с неизползване на лични предпазни средства.

Секторът е идентифициран като високорисков както заради безопасността и здравето при работа, така и относно прилагането на нерегламентирани практики при изпълнението на трудовите правоотношения. Поради това в последните години ИА ГИТ ежегодно планира специална мярка в плана за дейността си, като осъществява около 10% от проверките на строителни обекти.

През 2018 г. ИА ГИТ е извършила 5470 проверки в 4127 предприятия, извършващи на строително-монтажни работи.Това е над 12% от извършените общо 43 958 бр. проверки в 32 309 предприятия от всички икономически дейности.

При проверките на строителни обекти са установени 25 258 нарушения. От тях 16 811 са в областта на здравословните и безопасни условия на труд, 8 403 - в областта на трудовите правоотношения и 40 нарушения във връзка с трудовата мобилност. За отстраняване на констатираните нарушения и вредните последици от тях са приложени 23 624 принудителни административни мерки. Издадени са 158 акта за спиране на обекти, работно оборудване, работни места и др., пряко застрашаващи живота и здравето на работещите. В сектора на практика са издадени повече от половината от всички актове за спиране, които са общо 305.

Установените случаи на работа без сключен и регистриран в НАП писмен трудов договор в строителството са 541 - почти 1/5 от всички 2505 установени случая.

Контролните органи на Инспекцията по труда са издали 2 052 актове за установяване на административни нарушения. От тях 937 са във връзка с осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд, 1 092 - за нарушения, свързани с трудовите правоотношения, 23 - във връзка с трудовата мобилност. За създадени пречки на контролния орган са издадени 23 актове, а за неизпълнение на дадените предписания за отстраняване на нарушения в указания срок - 241 актове.

За степента на тежестта на нарушенията в строителството показателен е фактът, че броят на актовете в сектора е почти 1/5 от всички 9 954 издадени актове. А делът на актовете за нарушения, свързани с безопасността и здравето при работа при строително-монтажни работи са половината от всички 1919 бр. актове, издадени за този вид нарушения.

Секторът остава приоритет в контролната дейност на Инспекцията по труда и през 2019 г.