Десислава Тодорова съобщи добра новина за всички видински граждани, подали заявления за подмяна на уредите на дърва и въглища в домакинствата им с екологични отоплителни устройства в рамките на втората обявена покана. Зам.-кметът припомни, че кандидатствалите по втората покана са повече, отколкото могат да бъдат удовлетворени с финансовия ресурс, останал след първата покана. „В тази връзка Община Видин е в процес на предварителни преговори с Управляващия орган на ОП „Околна среда“ за осигуряване на допълнителни средства, с които да подменим старите отоплителни уреди във всички домакинства, за които са подадени заявления по втората покана и отговарят на условията за кандидатстване“, каза Тодорова, като увери, че гражданите ще бъдат своевременно информирани.

Ръководителят на проекта инж. Румен Лилов припомни, че на 15 април 2021 г. Община Видин обяви първа покана за подаване на заявления от жителите, желаещи да подменят използваните от тях отоплителни уреди на дърва и въглища. От получените общо 3379 заявления, след административния етап на оценка и направени проверки на място в домакинствата, бяха одобрени 2865 заявления. От 8 до 19 ноември беше обявена втора покана, като 902-ма заявители успешно преминаха административния етап на оценка и предстои да бъде направено класиране на база предварително обявените критерии.

© Община Видин

Община Видин стартира и подписването на договори с одобрените по първата покана, като за целта беше обявен график за периода 14 март – 4 април 2022 г., като на гражданите, които не се явиха по график, им бе дадена възможност да подпишат своите договори в срок до 1 юни. Към 19 април броят на сключените договори с граждани, подали заявления по първата покана, е 2535. Проведена е обществена поръчка от Община Видин и предстои избор на изпълнител за „Демонтаж, транспортиране и предаване на стари отоплителни уреди на дърва/въглища; доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“, като след това ще стартира и реалната подмяна.

Сключилите договори граждани ще бъдат предварително уведомявани за ден и час, в който ще бъде извършена подмяната в съответното домакинство“, каза инж. Лилов. Той подчерта, че с реализиране на проекта се постига намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, които са един от основните източници на замърсяване на въздуха. Това ще допринесе не само за създаване на по-добри условия за живот, но и ще спомогне за подобряване на здравето на жителите на Общината.