30-минутен филм представи развитието на проекта с ръководител Тони Тодоров. Видеото и илюстрира промяната, до която са довели дейностите. Най-значимото постижение е новата сграда на ДГ №8 „Пролет” в кв. "Кошарник”. Красноречив бе контрастът между кадрите, показващи стария неуютен и тесен павилион, в който беше градината, и нерегламентираното сметище, на чието място се издига сега модерната и функционална сграда.

През трите учебни години по компонент "Образование” с координатор Александър Герасимов са формирани и функционирали три групи за допълнителна работа с деца на 3-4 години, в които са включени общо 117 деца, осем групи за допълнителна работа с деца в предучилищна възраст с 211 деца и четири групи за допълнителна работа за подобряване знанията на учениците I-IV клас в училище с 87 ученици.

През лятото на 2016, 2017 и 2018 г. е организирано и проведено лятно училище за учениците, завършили IV клас в квартал „Кошарник“ с участието на общо 52 ученици. През трите години са формирани и функционират девет групи за извънкласни дейности с участието на над 114 ученици. С децата и учениците са работили 13 учители 4 образователни медиатори.

Устойчивостта на компонента намира изражение в създадените оптимални условия в ДГ № 8 „Пролет” и в увеличаването на щата й с двама учители и един помощник-възпитател. „Добра практика в НУ „Г. Бенковски” в кв. „Кошарник” е назначаването на образователен медиатор.” - каза кметският наместник на квартала Бисер Андреев, който активно работи по проекта.

За изпълнение на дейностите по компонент „Здравеопазване” са изградени три Здравно-консултативни центъра - в кв. „Кошарник”, с. Габровница и ОМЦ - Монтана.Дейностите на партньорите от Националната мрежа на здравните медиатори бяха насочени към повишаване на здравната култура на ромската общност. Бяха обучени и назначени трима нови здравни медиатори.

С формираните 3 женски групи за самопомощ са проведени 60 срещи и 9 дискусиив групите по приоритетни здравни въпроси. Медиаторите организираха 31 дискусии на здравна тематика с 424 младежи от общността. Те проведоха и 4 здравни кампании на теми:„Важността да сиздравно осигурен”, „Майчино и детско здраве”, „Чистотата е здраве” и „Ваксинирай се сега”, с които достигнаха до повече от 600 души.

Здравните медиатори и медицински специалисти осъществиха 60 посещения на маргинализирани семейства с деца от 0 до 3 г. за изпълнение на превантивна грижа, консултации по въпросиза отговорно родителство, контрацепцията и мотивация за участие в профилактичните прегледи. От декември 2017 г. до април 2019 г. са извършени 1 304 прегледи от ОПЛ и терапевт; 1 725 прегледи от педиатър; 1 092 профилактични АГ прегледи; 166 прегледи на млечна жлеза; 305 прегледи на бременни жени за проследяване на бременността, изследване и консултиране.

По преценка на лекарите, за да се достигне до правилната диагноза, бяха направени 252 лабораторни изследвания; 72 рентгенови изследвания, от които 29 мамографии; 137 цитонамазки; скрининг за сифилис на 73 души. Консултирани с други специалисти са 64 деца и възрастни, а акушер-гинеколозите са извършили амбулаторни манипулации на 8 жени, обобщи данните д-р Валерия Тодорова - координатор на компонент „Здравеопазване”.

Общата стойност на проекта възлиза на 2 592 126 лв. Той е осъществен от март 2016 г. до април 2019 г. Партньори на Община Монтана в него са ЦДГ №8 „Пролет” и филиала в с. Габровница, ДГ №5 „Дъга”- Монтана, Читалище „Звезда 2007”, ОУ „Георги Бенковски“ - Кошарник, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Габровница, I ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - Монтана; Националната мрежа на здравните медиатори и Комплекс за здравни и социални услуги "Св. Мина" - Монтана.