С оглед придобиването на професионална компетентност от учителите стажанти и за тяхното педагогическо и методическо усъвършенстване и утвърждаване в пилотните училища се определят учители наставници и се разработва план за реализирането на тези дейности. Планът предвижда запознаване с институцията, с ръководството й, с педагогически специалисти, правилници за дейността и за вътрешния трудов ред, училищния учебен план или програмната система на детската градина, наблюдение на учебни часове или педагогически ситуации, провеждани от учителя наставник, обсъждане и анализ на подготовката и проведените учебни часове между учителя наставник и стажант учителя, провеждане на консултации с ученици, с родители и др.

Обучението по иновативната магистърска програма е в изпълнение на проект „Нов път за нови таланти в преподаването“, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, и изпълняван в партньорство с инистерството на образованието и науката.

Пилотните училища са в областите Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, София-област, София- град, и Стара Загора. Всяко от включените в списъка училища ще получи финансова подкрепа за първия учебен срок на 2016/2017 г. Учителят стажант ще получава стипендия по 340 лв. месечно. По 700 лв. ще получава пилотно училище, когато в него работи един учител стажант. Тези пари ще се разпределят между директора, учителя наставник, финансово-административния сътрудник и за административни разходи.

Ако в пилотното училище работят двама учители стажанти, средствата ще се увеличават до 1000 лв., при трима учители стажанти те ще са 1 300 лв. и 1 600 лв. ще са парите за училище, когато в него работят четирима учители стажанти.