Според жалбоподателя, столичната консултантска фирма "Енерджи Сейвинг Сървисис", обжалваното решение е незаконосъобразно по следните съображения:

* На първо място, в нарушение на разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложителят (кметът на Община Мездра) не е разделил обществената поръчка на отделни обособени позиции, съответстващи на отделните 5 части от уличната мрежа (подобекти), предмет на изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация, като мотивите на възложителя за неразделяне на поръчката са формални и несъотвестващи на закона. Счита, че неразделянето на отделни обособени позиции представлява ограничително условие за потенциалните участници в процедурата, както и е в нарушение на принципите за възлагане на обществена поръчка, посочени в чл. 2 от ЗОП.

* На второ място според жалбоподателя възложителят е нарушил чл. 59, ал. 5 от ЗОП като в обявлението и документацията за участие не са посочени документите, с които ще се доказва изпълнението на посочения критерий за подбор. Счита същото за съществено нарушение на ЗОП.

* На трето място в документацията за участие, в т. 2.1.1. А, б. „е” Изисквания към личното състояние на участниците, възложителят не е предвидил, че ще отстранява участниците, за които е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 от Кодекса на труда. Счита, че горното е съществено нарушение на ЗОП и нарушава принципа на равнопоставеност, тъй като законодателят санкционира участници с подобни нарушения /като ограничава възможността им да участват в обществени поръчки/, а възложителят ги допуска до участие.

* На четвърто място жалбоподателят твърди, че възложителят е въвел съществени противоречия в документацията по обществената поръчка и по-конкретно в обявлението. Според жалбоподателя, горецитираното несъответствие създава сериозно объркване у потенциалните участници и ограничава конкуренцията, което е грубо нарушение на разпоредбите на ЗОП.

* На пето място, според жалбоподателя, въведената от възложителя методика нарушава разпоредбите на чл. 70 от ЗОП, като не отговаря на нито една от точките на ал. 2 - в методиката нито се разглежда ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл, нито пък се търси оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, а само формално е посочено, че критерий за оценка на офертите е „оптимално съотношение качество/цена”.

* На шесто място жалбоподателят твърди, че е нарушена разпоредбата на чл. 70, ал. 12 от ЗОП, тъй като в критериите за подбор възложителят е изискал от участниците да имат Сертификат ISO 14001:2004/ ISO 140001:2015 за внедрена система за управление на околната среда, с обхват на сертификация – предмета на поръчката (строителство) или еквивалент, като същевременно същото изискване се съдържа и в методиката за оценка в Условията, надграждащи техническото предложение за оценяване с 35,00 точки.

Ето защо "Енерджи Сейвинг Сървисис" ЕООД моли Комисията за защита на конкуренцията да отмени обжалваното решение. Жалбоподателят претендира и за следните разноски - държавна такса в размер на 1 700 лв., доказана с приложена по преписката фактура и заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 4 000 лв.

Според КЗК, разгледана по същество, жалбата е частично основателна. Жалбоподателят посочва, че възложителят е нарушил разпоредбата на чл. 59, ал. 5 от ЗОП доколкото в обявлението и документацията не са посочени документите, с които ще се доказва изпълнението на посочените критерии за подбор. Видно от обявлението за обществена поръчка в раздел III.1.2) „Икономическо и финансово състояние“ и III.1.3) „Технически и професионални възможности“ възложителят е посочил изискуемите критерии за подбор, на които следва да отговарят участниците в процедурата, без обаче да е посочил документите, чрез които се доказва изпълнението им /т.2.2 от фактите/.

Същевременно в раздел „Критерии за подбор“ от документацията възложителят е посочил минималните изисквания относно икономическото и финансово състояние и техническите и професионални способности, като по отношение на всяко едно от поставените изисквания са посочени минималните изисквания/нива, начина на удостоверявана съответствието с поставените изисквания, възможността на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят да изисква доказателства по всяко време на процедурата, както и за първи път са указани какви документи следва да се представят преди сключване на договор за обществена поръчка (доказване) - т. 3.2 от фактите. Т. е. от фактическа страна се установява, че възложителят не е посочил доказателствата, с които се доказва съответствието с критериите за подбор в обявлението за обществената поръчка. Това е в противоречие с разпоредбата на чл. 59, ал. 5, изр. първо от ЗОП, съгласно която възложителят трябва да посочи критериите за подбор и документите, чрез които се доказва изпълнението им, в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.Чрез цитираната норма се транспонира изискването на чл.58, §5 от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.02. 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, съгласно което „Възлагащите органи посочват изискуемите условия за участие, които могат да бъдат изразени като минимални изисквания за допустимост, заедно със съответните доказателства, в обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес”.

Видно от съображение 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011, съответните обявления следва да включват посочената в Директиви 89/665/ЕИО и 2014/24/ЕС информация. Смисълът на посочената разпоредба произтича от характера на обявлението като документ, чрез който се цели оповестяване на дадената обществена поръчка, като се посочат изискуемите данни за нея. Следователно, нормата на чл. 59, ал. 5 от ЗОП е императивна и всяко отклонение от нея представлява съществено нарушение на закона. В този смисъл, възложителят е следвало да изпълни законовото си задължение и да посочи в обявлението тези документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, с оглед на което, твърдението на жалбоподателя в тази насока се явява основателно.

Дори и в обявлението да липсва нарочен наименован раздел за тази информация, след като законът изисква посочването на същата в този документ, то тя трябва да бъде включена. Последното е технически възможно да бъде направено в раздел „Допълнителна информация“, какъвто се съдържа във всеки образец.

В останалата част, според КЗК, жалбата е неоснователна.

С оглед на изложеното и на основание чл. 215, ал. 2, т. 2 от ЗОП и чл. 217 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията реши:

1. Oтменя като незаконосъобразно Решение 187/21.03.2018 г. на кмета на Община Мездра за откриване на обществена поръчка "публично състезание“ с предмет "Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) по проект №06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в гр. Мездра“.

2. Възлага на Община Мездра да заплати направените от "Енерджи сейвинг сървисис" ЕООД разноски в размер на 3 700 лв.

3. Оставя без уважение искането на възложителя за заплащане на направените в производството пред КЗК разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

На практика това решение означава, че процедурата за избор на изпълнител на реконструкцията и рехабилитацията на пет отсечки от ул. "Христо Ботев", "Александър Стамболийски" и "Димитър Благоев", за които Община Мездра получи безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в размер на 1 855 293,31 лв., е върната в начален етап и ремонтът на въпросните улици ще се забави във времето поне с няколко месеца.