Обхватът на социалните услуги на територията на община Враца ще се разшири чрез извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сгради за създаване на новите социални услуги: Преходно жилище за деца, чийто капацитет е 8 места и Наблюдавано жилище с капацитет 6 места, както и изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места.

Изграждането на инфраструктура е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и Актуализирания план за действие за изпълнението й. Целевите групи за ЦНСТ са деца, лишени от родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство; за Преходно жилище - деца от 15 до 18 г., изведени от специализирани институции; за Наблюдавано жилище - лица от 18 до 21 г., които напускат специализирани институции, преходни и защитени жилища и им предстои да водят независим начин на живот.

След приключване на проектните дейности, в обновената инфраструктура ще се предоставят социални услуги, чиито доставчик ще бъде Община Враца. Числеността на персонала в тях ще е съобразена с методическите указания от Агенцията за социално подпомагане. Екипите ще включват ръководители, социални работници, психолози, трудотерапевт и общ персонал. За осигуряване устойчивост на новите социални услуги се предвижда кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и впоследствие ще се предприемат действия те да са делегирани от държавата дейности.

Предстои да бъде подписан и втори договор за изграждане на още две социални услуги, които включват Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, както и Център за обществена подкрепа, чиято стойност е 751 499, 99 лв.

Общата стойност на двата договора е 1 566 549, 66 лв. По този начин Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска на Община Враца 100% безвъзмездна финансова помощ за изграждането на общо 5 социални слуги на територията на общината. Средствата се осигуряват от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.