Във връзка с настоящи и предстоящи процедури по принудително изземване на общински жилища, държани без правно основание от недобросъвестни наематели, Община Враца изразява следното становище:

„Редът и условията за провеждане на горепосочените процедури са уредени в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, като същите се предприемат след вземане на решение от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Враца, в чийто състав са общински съветници и общински служители. Същата ежемесечно разглежда жалби и сигнали срещу наематели, увреждащи общинското имущество, нарушаващи обществения ред и добрите нрави, като взема решения по тях. Община Враца води стриктна политика към нередовните и некоректни наематели на общински жилища, която прилага без изключения. Въпреки затрудненията и възникващите конфликти при изпълнението й, Общината застава категорично зад позицията си, за да защити интересите на всички свои граждани” .

Становището е подписано от кмета на Общината Калин Каменов.