Дали обаче това е така?

Административно обслужване на бизнеса в съкратени срокове

В отговор на заявления, подадени от "Роял" ООД до Община Мездра на 13.03.2018 г., за одобряване на схеми за преместваеми съоръжения: количка - подвижно търговско съоръжение с маса - търговски плот и 2 бр. слънцезащитни конструкции - тенти от северната и западната частна сградата на Търговски комплекс „Роял“ или от двете страни на входа на Кафе-клуб "Роял" (правна възможност, съгласно чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията), вместо да изпълни предписания ред в Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Мездра (съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ), а именно: служебно изработване на схема във връзка със заявеното искане, одобряването й от главния архитект и издаване на разрешение за поставяне или мотивиран отказ, три месеца по-късно от Община Мездра все още няма отговор.

Единственото изискване на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Мездра е те да отговарят на устройствените, инженерно-техническите, противопожарните и санитарно-хигиенните норми, както и на ограниченията, определени в чл. 14 от Наредбата за недопускане на поставяне на павилиони и каравани на площад "България" (с неопределени граници, поради противопоставянето на кмета на общината за изработване на ПУП за регламентиране на границите му); "Алея на кестените", ул. "Христо Ботев" и алея по ул. "Александър Стамболийски" и ограниченията на чл. 18 за недопускане разполагане на павилиони пред законно построени търговски обекти, дублиращи дейността им.

Безкористна логистична подкрепа на бизнеса с цел неговото развитие, подобряване на условията за работа и повишаване възнагражденията на заетите. Задълбочено обсъждане на всеки поставен от бизнеса проблем и намиране на възможности за съдействие или решение

На 1 юни 2018 г. "Роял" ООД получава писмо от кмета на община Мездра, че съгласно актуализираната схема на главния архитект на общината за разполагане на преместваеми съоръжения (в т. ч. маси и места за консумация на храни и напитки пред търговски обекти), считано от 1.06.2018 г. се преустановява разполагането на подобни съоръжения в района на ОУ "Христо Ботев" и на Търговски комплекс "Роял". В писмото кметът изрично разпорежда всички поставени върху общинския терен маси и столове, обслужващи дейността на кафе-аперитива, да бъдат премахнати.

Въпреки опитите на "Роял" ООД за запознаване с описаната в писмото схема, от 1-ви до 5-ти юни (включително), Общинската администрация отказваше да я предостави.

На 5.06.2018 г. новата схема най-после е обявена на информационното табло пред Община Мездра с писмо от кмета на община Мездра, без изходящ номер, в което пише, че е одобрена схема №84 за поставяне на преместваеми обекти - РИЕ, Маси пред заведения и търговски маси с местонахождение - площад „България“, кв. 64 по плана на гр. Мездра.

В случая Община Мездра за пореден път излага публично непрофесионализма на своите експерти и с действията си показва явно противоречие с първата стратегическа цел и приоритет в Политиката за управление на Община Мездра, а именно "Осъществяване на законосъобразно местно самоуправление в условията на прозрачност, ефективност и ефикасност на административно-правно обслужване на гражданите и юридическите лица.“

Изготвената схема показва превратно упражняване на власт при упражняване на правомощия по различен и неравнопоставен начин спрямо "Роял" ООД и останалите собственици на заведения в централната градска част на Мездра. Според Община Мездра - респективно главният архитект, изработил и одобрил схемата - в нея са предвидени търговски площи за разполагане на маси и столове, обслужващи дейността на трите кафенета северно от Банка ДСК.

За Кафе-клуб "Роял" според Община Мездра, по така изготвената схема, не са предвидени търговски площи за разполагане на маси и столове, обслужващи дейността, въпреки наличието на такива от 15 години и редовното заплащане на таксите, определени от общината за това. А за заведението за бързо обслужване зад хотел "Родина", например, предвидените търговски площи за разполагане на маси и столове, обслужващи дейността на заведението, са пред офиса на Ловно-рибарското дружество, за което на управителя на фирмата едва ли е разпоредено преместването им на определеното в схемата място.

Освен всичко това, схема №84, одобрена от главния архитект на Община Мездра, е изготвена и одобрена в противоречие с действащите устройствени планове и законови изисквания и по-конкретно:

1. Схемата е изготвена върху непълна и неактуална кадастралната основа;

2. Сградите, регистрирани в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) като Недвижими културни ценности (НКЦ) - тези на ОУ "Христо Ботев" и поредицата сгради - групов паметник от ансамблово значение, пред две от които са предвидени търговски площи за разполагане на маси и столове, от незнание, некомпетентност или умишлено, не са отразени в схемата като паметници на културното наследство.

3. Зоната, в която е изготвена схемата, съгласно Общия устройствен план на Община Мездра, е Зона със специфични устройствени характеристики и концентрация на НКЦ, а съгласно Закона за културното наследство "схеми и проекти за преместваеми обекти, включително за настилки, огради, чешми, улично осветление и други елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, както и електрически и газификационни табла, външни климатични съоръжения, антени на мобилни оператори“ се одобряват след съгласуване с НИНКН. Същата не е съгласувана.

4. Както бе споменато по-горе, единственото изискване на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Мездра (съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ) по отношение на същите е те да отговарят на устройствените, инженерно-техническите, противопожарните и санитарно-хигиенните норми. Какви мотиви ще изтъкне Община Мездра за премахване на масите и столовете, обслужващи дейността на Кафе-клуб "Роял" ООД?

5. В Наредбата на Община Мездра за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Мездра е записано, че удостоверенията/ разрешенията за извършване на търговия на открито по смисъла на Глава ІІІ от наредбата, се отнемат при неизпълнение на задълженията на лицата, извършващи търговска дейност и при промяна на схемата на местата за извършване на дейност на открито във връзка с неотложни обществени нужди - спешни ремонти, бедствени ситуации. Коя неотложна обществена нужда налага актуализирането на схемата за преместваемите обекти?

6. Процедурата по одобряването й е незаконосъобразна, тъй като е в явно противоречие с Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Мездра (чл. 56, ал. 2 от ЗУТ) и останалото действащо законодателство, имащо отношение по въпроса.

7. В писмото на кмета за обявяване на изготвената схема №84 за поставяне на преместваеми обекти е вписано местонахождение - площад "България", кв. 64 по плана на гр. Мездра, който към настоящия момент е с неустановени граници.

Логичните въпроси, които си задаваме, са:

Кметът на община Мездра Генади Събков - кмет на всички граждани на общината ли е или само на избрани?

Ангажиментите, които е поел към гражданите на общината в Програмата си за управление, за стимулиране на бизнеса, към всички фирми ли се отнасят или само към угодни нему?

Осъществява ли Община Мездра законосъобразно местно самоуправление в условията на прозрачност, ефективност и ефикасност на административно-правното обслужване на гражданите и на юридическите лица?