В Общинския оперативен щаб влизат: председател - Иван Аспарухов, кмет на община Мездра, заместник-председател - инж. Тодор Христов, управител на ОбП „Чистота“, секретар - инж. Светлана Мицева, секретар на Община Мездра и постоянни членове - инж. Николинка Кътовска, Цеца Костова и Нели Минева, заместник-кметове; Елена Нанова, началник на отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“; представители на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД, Районно управление „Полиция“ и РСПБЗН - гр. Мездра; Мирослав Гетов, гл. експерт „Връзки с обществеността и протокол“ и Цветомир Драгановски, ст. експерт „Сигурност, обществен ред и видеонаблюдение“ в Община Мездра.

Разширеният състав на щаба включва кметовете на кметства и кметските наместници на всички населени места в общината. При необходимост, в заседанията на щаба ще се включват други експерти и представители на институции. Контролът по изпълнение на заповедта ще се упражнява лично от кмета на община Мездра.

Със Заповед №144/ 09.03.2020 г. кметът на Мездра нареди да бъдат преустановени организираните посещения на културни мероприятия на територията на общината. Забранено е провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца, както и организирането на тържества в клубни помещения на пенсионерските клубове и клубовете на лица с увреждания. Спортните мероприятия задължително се провеждат без публика.

На ръководителите на детски градини и на звена за предоставяне на социални услуги е разпоредено да организират провеждането на следните противоепидемични мерки:

• Строг сутрешен филтър;

• Засилена дезинфекция и редовна аерация на помещенията;

• Да не се допуска сливането на групи и провеждането на масови мероприятия в детските заведения.

Експертите от отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ в Община Мездра са длъжни да осъществяват ежедневен контрол за спазване на противоепидемичните мерки в детските градини и да събират информация за посещаемостта на децата.

Същевременно е прецизиран пропускателният режим в сградата на Общинска администрация - Мездра, както следва:

• Не се допуска натрупване на голям брой лица в Центъра за услуги и информация на гражданите, както и в кабинетите, в които пряко се работи с потребители на административни услуги.

• Изчакването се осъществява на открито или на място с осигурена аерация.